ALLAH subhaan wa ta’ala ki Zaat wa Sifaat ka bayaan

Qur’an :
1 Surah al-Faatiha, Aayat 1-2-3 :

Sab ta’areefe ALLAH hi ke liye hain jo tamaam jahaano ka Parwar digaar hai.
Bahut meharbaan nihaayat raham farmane wala hai.
Roze jaza ka Maalik hai.

112 Surah al-Iklaas :

(Aye Nabi) Aap farma dijiye : Woh ALLAH hai jo yakta hai.
ALLAH sab se be-niyaaz hai.
Na us se koi paida hua hai aur na hi wo paida kiya gaya hai.
Aur na hi us ka koi humsar hai.

59 Surah al-Hashr, Aayat 22-23-24 :

Wo hi ALLAH hai jis ke siwa koi Ma’abood nahi, Poshida aur zaahir ko jaanne wala hai, Bahut meharbaan nihaayat raham farmane wala hai.
Wo hi ALLAH hai jis ke siwa koi Ma’abood nahi, (Haqeeqi) Baadshah hai, Har aib wa nuqs se paak hai, Salaamati dene wala hai, Amn dene wala hai, Haami wa Nigehbaan hai, Gaalib hai, Zabardast hai, Badai (kibriya’i) wala hai, ALLAH har us cheez se paak hai jise wo us ka shareek thehrate hain.
Wo hi ALLAH hai jo paida farmane wala, wajood me laane wala, Soorat ata farmane wala hai. Sab ache naam us ke hain. Us ke liye wo cheeze tasbeeh karti hain jo aasmano aur zameeno me hain. Aur woh gaalib aur badi izzat wala hai badi hikmat wala hai.

2 Surah al-Baqarah, Aayat 255 :

ALLAH ke siwa koi ibaadat ke laaiq nahi, Woh hamesha zinda rehne wala hai, qaaim rehne wala aur (saari kaainat ko) qaaim rakhne wala hai, Na usko oongh aati hain aur na neend, Jo kuchh aasmano me hai aur jo kuchh zameeno me hai sab us ka hai, Kaun aisa shakhs hai jo us ke huzoor us ke izn ke bagair sifaarish kar sake, Jo kuchh makhlooqat ke saamne hai aur jo kuchh un ke ba’ad (hone wala) hai wo sab jaanta hai, Aur woh us ke ma’aloomaat me se kisi cheez ka bhi ahaat nahi kar sakte magar jis qadar wo chahe , Us ki (Qudrat wa Saltanat ki) kursi tamaam aasmano aur zameeno ko ghere hue hai, Aur us par un dono ki hifazat hargiz dushwar nahi, Wo hi sab se buland aur badi azmat wala hai.

*****************
▪▪► ALLAH Rabbul aalamin hai ya’ni saari kaainat ka Parwar digaar.
▪▪► ALLAH aik aur tanha hai, be-misl hai, us ka koi shareek nahi aur na koi us ke barabar ya us se badhkar hai.
▪▪► Wo sab se bada aur azmat wala hai. Wo har aib wa nuqs aur burai se paak hai.
▪▪► Wo ilaahil aalamin ya’ni sab ka ma’abood (Ibaadat ke laaiq) hai aur dusra koi bhi nahi.
▪▪► ALLAH ta’ala Waajibul wajood hai ya’ni us ka wajood zaroori hai aur adam muhal.
▪▪► Wo Abadi aur Azali hai, wo qadeem hai ya’ni sirf wo hi apni Sifaate kamaaliyah se hamesha se hai aur hamesha rahega. Us ke siwa jo kuchh bhi hai wo pehle na tha, jab us ne paida kiya to bana.
▪▪► ALLAH ta’ala Jism wa Jismaaniyat se paak hai ya’ni na use Jism hai aur na us me wo baaten paai jaati hai jo jism se ta’alluq rakhti ho. Lihaaza wo Zamaan wa Makaan, Tarf wa Jahat, Shakl wa Soorat, Wazan wa Miqdaar, Kami wa Baishi, Hulool (ya’ni Sama jaana) wa Ittehaad (ya’ni Cheezo ka milkar aik ho jaana), Tagayyur wa Tabaddul, Harkat wa Inteqaal wagairah jumla awsaaf wa ahwaal e jism se munazza wa bari hai. Hayaat, Qudrat, Ilm, Iraada, Qalaam, Sunna ya Dekhna ye sab ALLAH ke zaati sifaat hain, Ajsaam se wo paak hai.
▪▪► Wo hi Khaaliq hai. Wo hi aasman wa zameen aur saari makhlooqat aur saare aalam ki har cheez ko paida karne wala hai. Us ne apna fazl wa adl zaahir karne ke liye makhlooq ko paida kiya.
▪▪► Wo apne aap hai. Tawaalud aur Tanaasul se wo paak hai. Na us ko kisi ne paida kiya hai, Na wo kisi ka Baap hai, na kisi ka Beta, na koi us ki Biwi hai, na koi Rishtedaar.
▪▪► Wo sab se be-niyaaz hai. Kisi bhi baat me kisi ka mohtaaj nahi aur sab us ke mohtaaj hain. ALLAH ta’ala aalam se be-parwah hai. Use koi nafa nuqsaan nahi pahuncha sakta.
▪▪► Wo sab ka Maalik hai, jo chahe kar sakta hai. Us ki mashiyat wa iraade ke bagair kuchh bhi nahi ho sakta magar ache par khush hota hai aur bure par naraaz. Wo jo kuchh karta hai us me us ka koi faaida ya garz nahi.
▪▪► ALLAH ta’ala har mumkin par Qaadir hai, koi mumkin us ki qudrat se baahar nahi aur muhaal tahate qudrat nahi. Khairo shar aur ta’at aur isyaan (na-farmani) ALLAH ki taqdeer wa takhleeq se hai. Us ki ne’amaten, us ke ehsaan be-inteha hain.
▪▪► Wo sab ne’amten deta hai. Jise chahe use deta hai. Wo hi Rozi aur Maal o daulat dene wala hai. Wo Izzat aur Hidayat dene wala hai. Neki ki taufiq usi ki taraf se hai. Wo hi Nigehbaan, Haami, Naasir aur Haafiz hai. Wo hi madad karne wala aur hifazat karne wala hai. Wo hi Zindagi aur Maut deta hai. Wo hi Musaabi ul asbaab hai.
(Farishte wagairah waseela aur waasta hai.)
▪▪► Us ke ilm ki koi inteha nahi. Use saari kaainat ka haal har waqt ma’aloom rehta hai. Koi cheez us ke ilm se baahar nahi. Wo har khuli ya chhupi, maujood ya ma’adoom, kulli ya juzai, honi-anhoni sab cheez ko Azal se jaanta tha, Ab jaanta hai aur Abad tak jaanega. Cheeze badalti hain lekin us ka ilm nahi badalta. Dilo ke katro aur waswaso ki us ko khabar hai.
▪▪► Us ka har kaam Hikmat wala hai, kamaal wa khubi wala hai, Insaaf hai, chahe ki samajh me aaye ya na aaye. ALLAH ta’ala ke zimme kuchh waajib nahi, na Sawaab dena na Azaab dena, na wo kaam karna jo banda apne haq mr mufeed samajhe. Wo Maalike alal itlaak hai, jo chahe kare, jo chahe hukm de. Agar sawaab de to Fazl, Azaab de to Adl. Haan, ye us ki meharbaani hai ki wahi hukm deta hai jo banda kar sake. Wo apne bando par bada meharbaan aur raham farmaane wala hai, Tauba qubool farmane wala aur Gunah bakhshne wala hai. Dunya me wo bando ko apni rahmat se ne’amaten ata farmata hai.
▪▪► Us ki pakad badi sakht hai. Bande ke har nek ya bure amal ka badla wo deta hai.
▪▪► Bando ko maut ke baad (qabr me) apni rahmat se Amn o Sukoon ata farmata hai ya apne adl se Azaab deta hai.
▪▪► Wo hi Roze jaza ka Haakim hai. Mo’min ko wo apne fazl se Jannat dega aur Kaafir ko apne Adl se Dozakh (Jahannam) me daalega.

**************
Hadeese Qudsi :

ALLAH ta’ala farmata hai
‘Main aik chhupa hua khazana tha, Maine chaha ke main meri pehchaan karaau is liye maine saari kaainat ko banaya.

▪▪► ALLAH ta’ala ne saari kaainat banai taake us ki Zaat aur Sifaat zaahir ho aur us ko jaane aur pehchaane. Apna Adl wa Fazl aur Qudrat wa Kamaal zaahir karne ke liye Makhlooqat ko paida kiya.
▪▪► ALLAH ta’ala ke har kaam me Hikmat hai aur us ne Kaainat me har cheez ko ek dusre ka sabab banaya hai.

▪▪► Sab se pehle us ne Noor se Rasool-Allah sallallahu alaihi wa sallam ko banaya. Noore Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ne 12 hazaar saal tak Aalame tajreed me khuda ki ibaadat ki.
▪▪► Phir ALLAH ne Aasman aur Zameen banaye, Sooraj-chaand aur Sitaare banaye, Nehre, Dariya aur Samundar banaye, Pahaad wa patthar banaye, Paid paudhe (Nabaadat/ Shajar) banaye aur beshumar (taqreeban 18000) mukhtalif makhlooqat banaye – Farishte, Jinnat, Insaan, Chopaaye, Charinde, Parinde, Darinde, Gazinde, Tairinde, wagirah.
▪▪► Ye sab ALLAH ta’ala ki ibaadat ke liye aur us ke hukmo par amal (ita’at) ke liye hain.

***************
ALLAH ta’ala us ke Habeeb sallallahu alaihi wa sallam ke sadqe me
Sab ko hidayat ata farmae aur Sab ke Eimaan ki hifazat farmae.
Aur Sab ko in baato ko yaad rakhkar us par amal karne ki aur dusro ko batane ki taufiq ata farmae.
Aur Sab ko dunya aur aakhirat me bhalai ata farmae aur Sab ki nek jaaiz murado ko puri farmae.